แนวทางการปฏิบัติที่ควรยึดถือสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แนวทางการปฏิบัติที่ควรยึดถือในการใช้งาน ทำการบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามกำหนดเวลาการบำรุงรักษา ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบก่อนการเดินเครื่องยนต์ อย่าใช้งานเครื่องยนต์โดยไม่ใส่ตัว Themostat ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพดี ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปราศจากการเจือปนของน้ำหรือสารอื่น ๆ ตระหนักถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อย่าใช้งานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกินพิกัด ควรหลีกเลียงสิ่งต่อไปนี้คือ หลีกเลี่ยงการใช้งานจนเครื่องยนต์ร้อนจัด อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต้องไม่เกิน 95 °C หลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำกว่า 60 °C การใช้งานอย่างต่อ

เนื่องโดยที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำกว่า 60 °C อาจเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ เนื่องจากอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เป็นผลให้มีการสะสมของคาร์บอน จนทำ ให้แหวนลูกสูบและหัวฉีดชำรุด นอกจากนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตกค้างจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เมื่อปนกับน้ำมันหล่อลื่นในเสื้อสูบ จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องยนต์โดยระดับแรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำเกินเกณฑ์กำหนดเครื่องยนต์ใช้งาน ในสภาวะปกติ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นจะต้องไม่ต่ำกว่าระดับกำหนดดังนี้ จึงจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ชำรุด กรณี เมื่อเครื่องเดินเบา รอบเครื่องประมาณ 800 RPM 10 PSI (0.07 Mpa) และเมื่อเครื่องใช้งาน รอบเครื่องประมาณ 1500 RPM 40 PSI (0.28 Mpa) หลีกเลี่ยงการใช้งาน เมื่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ชำรุด โดยทั่วไปแล้วการชำรุดของชิ้นส่วนต่าง ๆมักมีสัญญาณบอกเหตุก่อนที่ชิ้นส่วนนั้น ๆ จะชำรุด ผู้ใช้อาจทราบได้จากการเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่นมีเสียงผิดไปจากปกติ หรือการสังเกตด้วยสายตา ข้อสังเกตบางประการ เช่น

– เครื่องยนต์สั่นแรงเกินไป
– เครื่องยนต์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูญเสียกำลังทันทีทันใด
– เสียงของเครื่องยนต์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผิดไปจากสภาวะปกติ
– ไอเสียมากกว่าปกติ
– แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าปกติ
– น้ำมันหล่อลื่น น้ำหล่อเย็นรั่วซึม
– อื่น ๆ

 

Comments are closed.